Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch Etikus adománygyűjtő szervezet
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

Elolvastam az Adatvédelmi tájékoztatót

KeverékKutya Webshop

Etikus Szervezet
Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

Nyereményjáték szabályzat - Nyerj Garmin okos órát!
2017.02.22.

Játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője: Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány (székhely: 1108 Budapest, Hang u. 2. Központi e-mail cím: info@noeallatotthon.hu, Adószám: 18169696-1-42, Képviselő neve:Tasnádi Katalin Andrea, a továbbiakban: Szervező).

1. Részvételi feltételek

A nyeremények sorsolásán az vesz részt, aki a nyereményjáték időszaka alatt pontos adataival kitölti a kutatási kérdőívet, megadja a kért adatait és elérhetőségét és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

A nyereményjátékban kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen magyar állampolgár, (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a nyereményjáték tartama alatt regisztrál. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak. Amennyiben valaki más adataival regisztrál, a játékból kizárásra kerül.

Valamennyi játékos csak egy esetben regisztrálhat. Amennyiben valaki többször regisztrál, a Szervező jogosult arra, hogy a későbbi regisztrációkat törölje, vagy a Játékost – adatai törlése mellett – kizárja.

A játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

2. Nyeremények :

1 db Garmin Forerunner 35 fitness óra

Az oldalon szereplő nyeremények képei illusztrációk. A nyereményeket a Szervező nem forgalmazza, így a fogyasztóvédelmi szabályok szerint Kereskedőnek nem minősül. Az esetleges szavatossági jogokat a nyertes Játékos a forgalmazóval (kereskedővel) szemben gyakorolhatja, akinek adatairól szükség esetén a Szervező tájékoztatást ad.

3. A nyertesek sorsolása

A sorsolás helyszíne: : 1108 Budapest, Hang u. 2.

A sorsolás idõpontja: 2017. március 8.

A Szervező a sorsoláson 1 nyertest és 3 tartalék nyertest sorsol ki.

A Szervező szabadon választja meg a sorsolás módját.

A tartalék nyertes játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartalék nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg illetve, ha a megadott határidőn belül nyereményéért nem jelentkezik.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti e-mailben, vagy írásban a nyeremény átvételének részleteiről. A sorsoláson kihúzott, jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően, legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül jogosult.

Az értesítés kézhez vettnek minősül az alábbi esetekben:
- az értesítő e-mailt a Szervező a Játékos megadott e-mail címére elküldte, és a kézbesítés sikeres (a kézbesítési visszaigazolás a Szervezőhöz megérkezett);

- az ajánlott küldeményként feladott levél postára adásától öt munkanap eltelt, vagy a tértivevénnyel feladott értesítő levelet a Játékos, vagy meghatalmazottja átvette.

Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul írásban értesíti a soron következő tartalék nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően jogosult.

A Szervező a sorsolások eredményét a sorsolást követő héten a Noé Állatotthon Alapítvány Facebook oldalon (https://www.facebook.com/noeallatotthon) hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg.

A nyertes a nyereményét személyesen veheti át vagy ha nem budapesti lakcímmel rendelkezik, akkor kérheti a nyeremény postai úton való eljuttatását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét 30 napon belül nem veszi át, úgy a nyeremény a sorsoláskor kihúzott tartaléknyertest illeti meg. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben. A tartaléknyertes kiesése esetén a nyereményre a soron következő tartaléknyertes jogosult, ennek hiányában a nyeremény nem kerül átadásra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az át nem vett nyeremények felhasználásáról döntsön.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható
A Játékban való részvétellel a Játékos feltétel nélküli beleegyezését és nyilatkozatát adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön.


4. A játék időtartama :

2017. február 22. - 2017. március 5.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték időtartamának megváltoztatására.

5. Adatkezelés

A Szervező a Játékos személyes adatait az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az Adatkezelési szabályzatot elfogadja, ezzel hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési Szabályzat szerinti kezeléséhez.

6. Egyéb rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik a játékban, vagy a Szervező által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy a Szervezőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek.

A Szervező jogosult kizárni mindazon Játékosokat, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát.

A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok az irányadók.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában