Noé Állatotthon Logo


1122


English English Deutsch Deutsch Etikus adománygyűjtő szervezet
Gazdikereső kutyák
Gazdikereső cicák
Egyéb gazdikeresők
Talált kutyák
Állandó lakóink
Gazdira találtak
Elhunytak
Lakossági hirdetések
Adomány
Önkéntesek
Támogató Klub
Feliratkozás hírlevelünkre:

Elolvastam az Adatvédelmi tájékoztatót

KeverékKutya Webshop

Etikus Szervezet
Főoldal Rólunk Elérhetőségek Segítség Örökbefogadás Támogatók

 
 

NOÉ Állatotthon Alapítvány gazdálkodása és ennek ellenőrzési rendje
2016.01.18.

Kivonat a NOÉ Állatotthon Alapítvány hatályos ALAPSZABÁLYÁBÓL:

IX. FEJEZET: AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA


9.1. Az Alapítvány bevételei:
- a törzstőke kamatai
- az adományok és azok kamatai
- a tartósan lekötött pénzeszközök kamatai és hozadéka
- a 9.3. pont szerinti vállalkozási tevékenységből származó bevételek

9.2. Az Alapítvány kiadása:
- az alapítványi cél szerinti támogatások
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő költségek
- alapítványi működtetési és fenntartási kiadások
- egyéb bevételnövelő (PR, marketing, reklám, rendezvény, akciós stb.) kiadások, amelyek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori éves bevétel 10 %-át.

9.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, az ilyen tevékenységéből származó bevételt csak azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordíthatja.


9.4. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

9.5. Az Alapítvány céljára rendelt teljes vagyon felhasználásról az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium dönt. A kuratóriumhoz szóban, vagy írásban lehet kérelmet intézni. A kérelmek elbírálása minden esetben jegyzőkönyvben rögzített módon történik
. A vélemény alapján, a kuratórium ülésén dönt a kérelemről, melyről a kérelmezőt a kuratórium írásban értesíti.

9.6. Az Alapítvány vagyona elsősorban – az Alapítvány céljának megfelelően – a széles skálán mozgó támogatására használható fel. A támogatás történhet készpénztámogatás formájában, vagy olyan természetbeni szolgáltatás nyújtásával, mely az adott intézmény működését és az alapítványi céllal összhangba hozható igényeit segít kielégíteni.


X. FEJEZET: FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG


10.1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elkülönült felügyelő szerv, a Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma legalább három fő. A Felügyelő Bizottságot az alapító jelöli ki.10.2. A Felügyelő Bizottság összetétele:

-

- elnök: Dr. Csölle Anita 2094 Nagykovácsi, Rózsa u. 25. szám alatti

- tag 1.: Varga Zsolt 1173 Bp., Pesti út 157. 6/67. szám alatti

- tag 2.: Szabics Szilvia 1173 Bp., Pesti út 157. 6/67. szám alatti lakosok.

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítványnál más tisztséget nem tölthetnek be. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:

a.) a vezető szerv elnöke, elnökhelyettese vagy tagja;

b.) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
d.) az előbbiekben említett személyek hozzátartozója.

10.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

10.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és a kuratóriumi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:a) az Alapítvány során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítás, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,

b) a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel;

c) összeférhetetlenség esete vélelmezhető.10.6. A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratóriumi ülés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.10.7. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.10.8. A Felügyelő Bizottság testületként ját el. A Felügyelő Bizottság szükség szerint de legalább évente egyszer ülést tart. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök a napirend írásbeli, vagy azonosításra alkalmas e-mailben történő közlésével hívja össze és vezeti. A felügyelő bizottsági ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a

Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság

ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság mindig az eredeti létszámához viszonyított kétharmados szótöbbséggel dönt. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.10.9. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság évente beszámol a Kuratóriumnak. Az Alapítvány éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet és a kiegészítő mellékletet a pénzügyi beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget a Felügyelő Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a Kuratóriumnak beszámolni.Megosztom a Facebookon
 
     

Kapcsolódó cikkek:
További cikkek a témában